horstmann-advokater-viborg-6.jpg

Vidnetestamente

Hvad er et vidnetestamente?

Et vidnetestamente skal være skriftligt og underskrives for to vidner. Vidnerne skal se testator (den der underskriver testamentet) underskrive testamentet. Efter at testator har underskrevet testamentet skal vidnerne straks i testamentet skrive deres navn, stilling og bopæl, og de skal i testamentet oplyse tid og sted for underskriften, samt oplyse, at de var til stede samtidig og efter testators ønske, at de har set testamentet blive underskrevet af testator, og at testator var i stand til at handle fornuftsmæssigt. De skal også skrive, hvis der omstændigheder, der kan vække tvivl om testators evne til at oprette testamente.

Vidnerne og deres familiemedlemmer må ikke være personer, der i testamentet bliver begunstiget, ligesom vidnerne ikke må være ansat i institutioner, der bliver begunstiget. Det er ikke nogen betingelse, at vidnerne er bekendt med testamentets indhold. De skal blot være klar over, at det er en testamentsoprettelse, de bevidner. 

Det er let at begå fejl ved oprettelse af et vidnetestamente.

Hvis testamentet bliver væk/ikke kan findes, når testator er død, vil arven blive fordelt efter Arvelovens regler.

Hvis der gøres indsigelse mod testamentets gyldighed, og testamentsvidnerne ikke kan afgive forklaring (vidnerne kan være døde) er der risiko for, at testamentet underkendes.

Derfor anbefaler vi altid, at testamenter oprettes som et notartestamente, medmindre der er tale om et testamente, der kun skal have en kort gyldighedsperiode, f.eks. et testamente, der alene oprettes for det tilfælde, at testator skulle omkomme under en rejse.

Vil du vide mere? Så kontakt..

Iben Kjølbye Bjerg Hansen - Advokat

Iben Kjølbye Bjerg Hansen

Advokat