horstmann-advokater-viborg-6.jpg

Begunstigede i forsikrings- og pensionsordninger

Kan jeg selv bestemme, hvem der får udbetalt min livsforsikring og min pensionsopsparing, når jeg dør?

Pensions- og forsikringsordninger er et vigtigt område at interessere sig for, for de fleste mennesker sparer mange penge op gennem sådanne ordninger.

Når et menneske dør, udbetales pensioner/forsikringssummer uden om dødsboet til den eller de personer, som er blevet indsat som begunstiget i pensionen/forsikringen. Man kan ikke i et testamente indsætte begunstigede til forsikrings- og pensionsordninger. Det gøres på særlige blanketter, som man får hos forsikringsselskabet eller pensionsselskabet (pengeinstituttet), og som skal afleveres til samme.

Man kan indsætte en navngiven person som begunstiget, og så sker udbetaling af pensionen/forsikringssummen til vedkommende navngivne person. Man kan også indsætte flere som begunstigede.  

Hvis man ikke indsætter en navngiven person som begunstiget, så sker udbetaling til ”nærmeste pårørende”, der er udtryk for en lovbestemt begunstigelsesrækkefølge.

”Nærmeste pårørende” er – i den her nævnte rækkefølge:  1)  ægtefælle/registreret partner 2)  samlever* 3)  livsarvinger, d.v.s. børn, børnebørn, oldebørn o.s.v. 4)  arvinger ifølge et testamente 5)  forældrelinjen

*For samlever gælder, at der skal bestå et fast samlivsforhold på dødsfaldstidspunktet og derudover er det en betingelse, enten at samlivet har varet i mindst 2 år, eller at afdøde og samleveren har børn sammen eller venter børn sammen.

Den lovbestemte rækkefølge betyder, at udbetalinger sker til ægtefællen, hvis der efterlades en sådan, og ellers til samlever, hvis der efterlades en sådan, og ellers til børn o.s.v.

Vær opmærksom på, at begunstigelsesrækkefølgen blev ændret til det nuværende i 2008. Før da var rækkefølgen anderledes. Hvis du har forsikrings- eller pensionsordninger, der er oprettet før 2008, bør du derfor undersøge, om udbetaling ved din død nu også vil ske til den eller dem, som du ønsker at begunstige. Spørg dit pensions- eller forsikringsselskab.

Og så er det værd at huske, at mens en samlever altså godt kan stå forrest i rækkefølgen, når en livsforsikring eller pension kommer til udbetaling, så er samleveren ikke arving til den øvrige formue, med mindre der er oprettet et testamente til fordel for samleveren.

 

Vil du vide mere? Så kontakt..

Iben Kjølbye Bjerg Hansen - Advokat

Iben Kjølbye Bjerg Hansen

Advokat

Linda Mølsted Jacobsen - Advokat

Linda Mølsted Jacobsen

Advokat