horstmann-advokater-viborg-4.jpg

Omdannelse fra personligt drevet virksomhed til selskab

Kan jeg omdanne min personligt drevne virksomhed til et selskab uden at skulle betale skat?

En person kan stifte et selskab (ApS/A/S), hvori alle personens virksomhedsaktiver og -passiver indskydes uden, at det udløser skat.

Personer har typisk årsregnskab, der følger kalenderåret. Omdannelse af en personlig drevet virksomhed til et selskab skal ske inden 6 måneder efter udløbet af seneste (personlige) regnskabsår, dvs. typisk inden 30/6, og da med virkning fra 1/1 i det pågældende år.

Virksomheden skal have en friværdi på mindst kr. 50.000, der svarer til minimumskapitalen for et ApS.

Hvorvidt det for den enkelte er hensigtsmæssigt at omdanne virksomheden afhænger af en konkret vurdering.

Der er principielt ikke den store forskel mellem beskatning i virksomhedsordningen og selskabsbeskatningen, men ved at drive virksomhed i selskabsform undgår ejeren at hæfte personligt for selskabets forpligtelser. Banken vil dog typisk stille krav om personlig kaution for selskabets kassekredit/banklån.

Drift i selskabsform letter et salg (generationsskifte), idet virksomheden da kan sælges på 2 måder enten ved selskabets salg af aktiviteten som sådan eller ved ejerens salg af kapitalandele i selskabet.

Ejeren beskattes af en fortjeneste på salg af anparter, men en sådan skat kan udskydes yderligere, såfremt det nystiftede selskab indskydes i et nystiftet holdingselskab. I så fald kan holdingselskabet efter 3 år sælge sit datterselskab (driftsselskabet) skattefrit, og ejeren af holdingselskabet bliver alene beskattet i takt med, at denne trækker midler ud af holdingselskabet. 

Selskabsomdannelse og efterfølgende holding-etablering er derfor et hensigtsmæssigt instrument ved eksempelvis generationsskifte. Tag Horstmann advokater med på råd.

Vil du vide mere? Så kontakt..

Jørgen Horstmann - Advokat, partner

Jørgen Horstmann

Advokat, partner

Tine Blach Ladefoged

Tine Blach Ladefoged

Advokat, partner