Fremtidsfuldmagter

En fremtidsfuldmagt er en type fuldmagt, som oprettes af en myndig person (fuldmagtsgiveren), mens denne er åndsfrisk. Fremtidsfuldmagten skal ses som et alternativ til et offentligt fastsat værgemål.

I fuldmagten giver fuldmagtsgiveren en eller flere personer (fuldmægtigen) ret til på dennes vegne at varetage fremtidige personlige og/eller økonomiske forhold, såfremt fuldmagtsgiveren på et tidspunkt ikke længere selv evner det.

Fuldmagtsgiveren kan selv bestemme, hvor omfattende fuldmagten skal være, dvs. om den skal være generel, eller om den kun skal omfatte enkelte, specifikt anviste forhold. Det kunne eksempelvis dreje sig om personlige forhold såsom flytning, eller om økonomiske forhold som køb/salg af ejendom.

Det karakteristiske ved fuldmagten er, at den først træder i kraft, hvis fuldmagtsgiveren bliver ude af stand til at varetage egne forhold. Såfremt det ikke sker, vil fuldmagten aldrig træde i kraft.

Fremtidsfuldmagten har ingen juridisk betydning, så længe fuldmagtsgiveren er i stand til at handle fornuftsmæssigt.

Hvem har brug for en fremtidsfuldmagt?

Vi kan alle komme ud for en ulykke, få en hjerneblødning eller blive ramt af aldersbetingede svækkelser eller decideret sygdom, såsom demens – hændelser der kan medføre, at vi ikke selv kan træffe relevante beslutninger. Det er derfor vigtigt at tage stilling.

Udgangspunktet er, at alle bør oprette en fremtidsfuldmagt, eftersom det er den eneste måde, hvorpå man kan være medbestemmende i ens fremtid.

Det er muligt at oprette en fremtidsfuldmagt på trods af, at man har fået stillet en diagnose om  ex. demens – man skal blot stadig være i stand til at handle fornuftsmæssigt. Man risikerer dog, at der senere sås tvivl om ens evne, hvorfor man – for at være på den sikre side – bør oprette en fremtidsfuldmagt, mens man er rask.

Hvem kan indsættes som fuldmægtig?

For at kunne indsættes som fuldmægtig, skal man være myndig og ikke under værgemål.

Hvordan opretter man en fremtidsfuldmagt?

Fremtidsfuldmagten skal ved brug af MitID oprettes digitalt i et dertil specieloprettet fremtidsfuldmagtsregister, der føres ved Tinglysningsretten.

Efterfølgende skal fuldmagtsgiveren vedkende sig fuldmagten, dvs. bekræfte

- at man er enig i fuldmagtens indhold,

- at man ved fremtidsfuldmagtens oprettelse var i stand til at handle fornuftsmæssigt, samt

- at man har oprettet fuldmagten af egen fri vilje.

Praktisk gøres dette ved at tage kontakt til en byret med henblik på ved personligt fremmøde at vedkende sig fremtidsfuldmagten for en notar.

Fremtidsfuldmagten er herefter oprettet korrekt, men er ikke trådt i kraft, eftersom den som nævnt først træder i kraft, når/hvis fuldmagtsgiveren på et tidspunkt ikke længere er i stand til at handle fornuftsmæssigt. 

Hvordan træder den i kraft?

Fuldmagten træder ikke automatisk i kraft. 

Familieretshuset – der skal træffe afgørelse om ikrafttrædelse – skal først gøres bekendt med, at fuldmagtsgiveren ikke længere er i stand til at handle fornuftsmæssigt. Herefter vil Familieretshuset vurdere, om fremtidsfuldmagten skal træde i kraft.

Der er 4 betingelser for ikrafttræden:

  1. Familieretshuset skal træffe afgørelse herom,
  2. fuldmagtsgiveren – hvis muligt – skal give sit samtykke,
  3. fuldmagtsgiverens nærmeste skal høres (såfremt anmodning om ikrafttrædelse indgives af fuldmægtigen), og
  4. der skal foreligge en lægeerklæring på, at fuldmagtsgiveren er kommet i den tilstand, som fremtidsfuldmagten er betinget af (kan fraviges).

Når ovenstående betingelser er opfyldt, vil fremtidsfuldmagten være trådt i kraft, og vil blive tinglyst i personbogen.

Hvad skal man være opmærksom på, inden man opretter en fremtidsfuldmagt?

Man har mulighed for indsætte en eller flere personer til at varetage ens forhold.

Fremtidsfuldmagten er et vigtigt juridisk dokument, og kan – ved forkert udformning – få alvorlige konsekvenser. Fuldmagtsgiveren er nemlig som udgangspunkt forpligtet af alle de aftaler, som fremtidsfuldmægtigen indgår på dennes vegne.

Ved udformningen af fuldmagten bør man søge professionel og kvalificeret bistand, således at alle konsekvenser, muligheder og faldgruber er drøftet til bunds.

Hvem sikrer, at fremtidsfuldmagten overholdes?

Udgangspunktet er, at det er Familieretshuset, der skal sikre, at fremtidsfuldmagten ikke misbruges. Familieretshuset skal dog kun foretage sig noget aktivt, såfremt den bliver gjort bekendt med problemstillingen.

Der er endvidere mulighed for, at der i selve fremtidsfuldmagten indsættes en uafhængig tredjepart – eksempelvis en advokat eller revisor – til at føre tilsyn med, at fuldmagten overholdes.

Fuldmægtigen skal så vidt muligt inddrage fuldmagtsgiveren og dennes ægtefælle/samlever, før fuldmagten anvendes i vigtigere forhold.

Fuldmægtigens kompetencer er begrænset i loven. Fuldmægtigen kan blandt andet ikke indgå aftaler med sig selv eller ubegrænset give gaver væk på vegne af fuldmagtsgiveren. Fuldmægtigen skal endvidere holde egne midler adskilt fra fuldmagtsgiverens – medmindre fuldmægtigen er fuldmagtsgiverens ægtefælle/samlever.

Hvis fuldmægtigen tilsidesætter sine pligter, kan fuldmægtigen blive erstatningsansvarlig.

Ændring/bortfald af fuldmagten

Indtil fremtidsfuldmagten er trådt i kraft, kan den tilbagekaldes eller ændres af fuldmagtsgiveren. Såfremt fuldmagtsgiveren er i stand til at forstå betydningen heraf, kan den dog også tilbagekaldes, efter at den er sat i kraft.

Fremtidsfuldmagten bortfalder automatisk ved fuldmagtsgiverens død.

Fremtidsfuldmagten kan ligeledes tilbagekaldes, ændres eller ophøre, såfremt Familieretshuset i forbindelse med tilsyn konstaterer, at betingelserne for fuldmagten ikke længere er til stede, eller såfremt fuldmagtsgiveren kommer under værgemål.

 

Såfremt du har spørgsmål til ovenstående, herunder ved tvivl om, om din tidligere oprettede fuldmagt må anses som værende gyldig efter 1. september 2017, bør du altid kontakte en advokat. 

Vil du vide mere? Så kontakt..

Iben Kjølbye Bjerg Hansen - Advokat

Iben Kjølbye Bjerg Hansen

Advokat

Linda Mølsted Jacobsen - Advokat

Linda Mølsted Jacobsen

Advokat