Forretningsbetingelser

1. Generelt

Horstmann advokater er organiseret som et advokatpartnerselskab under navnet:

Horstmann advokater advokatpartnerselskab,
CVR nr. 33771088,
Sct. Mathias Gade 23
8800 Viborg

Tlf. 87 27 47 00
Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Alle advokater hos Horstmann advokater er beskikket af Justitsministeriet og er en del af Advokatsamfundet.

Disse forretningsbetingelser er, medmindre andet skriftligt aftales, gældende for enhver opgave, som Horstmann advokater bistår med løsningen af.

2. Behandling af sager

Når sagen modtages, sikrer vi gennem vore interne procedurer, at der ikke foreligger inhabilitet eller interessekonflikt.

Omfanget af den juridiske bistand aftales løbende.

Alle opgaver udføres af ansatte i Horstmann advokater i overensstemmelse med Retsplejelovens krav til advokater og Advokatrådets advokatetiske regler.

Horstmann advokater opbevarer alle sagsakter på fysisk eller elektronisk arkiv i mindst 5 år fra sagens afslutning.

3. Honorar

Horstmann advokater beregner honorar efter en samlet vurdering og vægtning af det anvendte tidsforbrug, sagens værdi og betydning, arten og værdien af det udførte arbejde, det ansvar der er forbundet med opgaven, sagens kompleksitet og den grad af specialistviden, som opgavens løsning har krævet.

Ved indgåelse af aftale i sager af privatretlig karakter, giver Horstmann advokater – inden arbejdets påbegyndelse – prisoplysning om det forventede honorar eller, hvis størrelsen heraf ikke på forhånd kan skønnes, oplysning om hvorledes honoraret vil blive beregnet, herunder med oplysning om timepris inkl. moms.

Det undersøges, om betingelserne for fri proces eller retshjælpsdækning er opfyldt.

Honoraret tillægges moms i overensstemmelse med den til enhver tid værende lovgivning.

Depositum kan opkræves. Størrelsen af depositum er ikke nødvendigvis udtryk for den endelige honorarstørrelse.

4. Dækning af udlæg

Udover honoraret for den udførte bistand skal der betales for eventuelle udlæg - eksempelvis rets- og tinglysningsafgifter, omkostninger ved syn og skøn, ejendomsdatarapporter, gebyrer, rejseomkostninger o.l.

Sådanne udgifter kan faktureres særskilt og kræves forudbetalt.

5. Afregning/fakturering

Horstmann advokater afregner som udgangspunkt sagen, når opgaven er afsluttet.

Ved længerevarende sager afregnes der dog løbende aconto med intervaller, der findes passende for den pågældende sagstype.

Horstmann advokaters betalingsbetingelser er netto 14 dage regnet fra fakturadato. Ved forsinket betaling beregnes renter i henhold til renteloven.

6. Fortrolighed og tavshedspligt

Alle ansatte i Horstmann advokater er underlagt tavshedspligt og er forpligtet til at behandle alle modtagne oplysninger fortroligt.

Der er udarbejdet intern sikkerhedsprocedure for håndtering af alt fortroligt materiale.

Tavshedspligten gælder uden tidsbegrænsning.

7. Klientmidler

Alle klientmidler indsættes på klientkonto og vil i enhver henseende blive behandlet/forvaltet i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler om betroede midler.

I henhold til lov om indskyder- og investorgarantiordning (indskydergarantiordning) er de til Horstmann advokater betroede klientmidler beskyttet mod tab.

Dog er beskyttelsen som udgangspunkt beløbsmæssigt begrænset til et beløb svarende til 100.000 EURO pr. indskyder pr. pengeinstitut.

Vi har klientkonti hos Danske Bank og Hvidbjerg Bank.

Der gives information om, i hvilket pengeinstitut klientmidler placeres.

8. Hvidvask

Horstmann advokater er omfattet af Lov om Forebyggende Foranstaltninger mod Hvidvaskning af Penge og Finansiering af Terrorisme  (Hvidvaskloven). Vi er forpligtet til at indhente og opbevare identitetsoplysninger på klienten og gøre os bekendt med dennes formodede formål med sagen.

Vi har pligt til at underrette myndighederne i tilfælde af mistanke om overtrædelse af loven.

Horstmann advokater kan på et hvilket som helst tidspunkt forlange yderligere oplysninger, herunder oplysninger på personer, herunder på juridiske personers tegningsberettigede eller andre, som optræder på vegne en juridisk person.

9. Personoplysninger

Oplysning om Horstmann advokaters behandling af personoplysninger findes særskilt på www.horstmann.dk.

10.   Forsikring, ansvar - ansvarsbegrænsning

Alle advokater hos Horstmann advokater er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos TRYG forsikring i overensstemmelse med de regler, som Advokatsamfundet har fastsat.

Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Horstmann advokater, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Horstmann advokater rådgiver alene om dansk ret og er ansvarlig for den leverede juridiske rådgivning efter dansk rets regler.

Vort ansvar er dog begrænset til et beløb på maksimalt kr. 20.000.000.

Horstmann advokater er ikke ansvarlig for indirekte tab eller følgeskader, herunder driftstab, mistet goodwill, mistet fortjeneste, tab af data mm.

Horstmann advokater er ikke ansvarlig for klientmidler indsat på klientkonto hos Horstmann advokaters bankforbindelse.

Horstmann advokater hæfter ikke for eventuelle fejl begået af andre rådgivere, som Horstmann advokater efter aftale med klienten har rettet henvendelse til.

Dette sidste gælder også hvis det måtte være aftalt, at den pågældende rådgiver fakturerer klienten via Horstmann advokater.

11.   God advokatskik og klage

Advokaterne hos Horstmann advokater er underlagt Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem samt underlagt de advokatetiske regler og de gældende regler om god advokatskik, jf. Retsplejelovens § 126.

Advokatrådet fører tilsyn med overholdelsen af god advokatskik og har udarbejdet de advokatetiske regler, som stiller strenge krav til advokaters professionelle standard og etik.

Advokatnævnet påser overholdelsen af god advokatskik og kan pålægge sanktioner, hvis reglerne overtrædes.

Klage over Horstmann advokaters opkrævede honorar og/eller udviste adfærd kan indbringes for Advokatnævnet.

Advokatnævnets sekretariat
Kronprinsessegade 28
1306 København K
e-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Se mere på www.advokatnaevnet.dk

De regler, der særligt gælder for advokater, herunder indgivelse af klager over adfærd og/eller honorar og regler vedrørende udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside: www.advokatsamfundet.dk

12.   Lovvalg - værneting

Horstmann advokaters rådgivning og bistand er, som anført i pkt. 10, underlagt dansk ret, og enhver tvist, der måtte opstå mellem Horstmann advokater og klienten, og som ikke er omfattet af pkt. 11, kan alene indbringes for Retten i Viborg.