horstmann-advokater-viborg-8.jpg

Beskyttelse af rettigheder

Hvordan sikrer jeg mig rettighederne til mine produkter, så andre ikke anvender mine opfindelser?

Der er flere forskellige sæt af beskyttelsesregler - de såkaldte immaterielle rettigheder. 

Fælles for dem alle er, at de giver "opfinderen" eneret til at udnytte opfindelsen. Andre må ikke kopiere den.

Ophavsret:

Beskyttelse efter ophavsretsloven sker automatisk. Der skal ikke ansøges herom.

For at opnå ophavsretlig beskyttelse skal værket være originalt og det skal kunne karakterieseres som et litterært eller kunstnerisk værk. At værket er originalt betyder, at det skal være skabt ved ophavsmandens personlige skabende indsats. Det er ikke nok, at produktet er pæn, unik eller specielt, hvis ikke det på en eller anden måde er bearbejdet af ophavsmanden.

typiske beskyttede værker er bøger, malerier, tegninger, musik, film, fotografier m.v.

Patent:

For at opnå et patent skal man ansøge herom. Opfindelsen skal beskrives og produktet, man ønsker patent på, skal være nyt i forhold til, hvad der tidligere har været almindelig kendt. Opfindelsen skal kunne udnyttes industrielt.

Ansøgning om beskyttelse skal sendes til Patent- og Varemærkestyrelsen, der foretager en prøvelse af, om produktet er nyt.

Opfindelser er typisk dyre at udvikle og frembringe, men billige at kopiere. Hvis ikke vi havde et regelsæt om effektiv beskyttelse af opfinderen, ville mange virksomheder afholde sig fra at investere store summer i udviklingen af tekniske løsninger og produkter.

Brugsmodeller:

En anden beskyttelse er beskyttelse efter brugsmodelloven. Denne beskyttelse gælder for mindre tekniske opfindelser end patenter.

Ansøgning om brugsmodelbeskyttelse skal sendes til Patent- og Varemærkestyrelsen, der dog ikke prøver om opfindelsen er ny medmindre man som ansøger/opfinder anmoder herom. Ellers påser styrelsen blot, at der er tale om en opfindelse, der efter sin art kan opnå beskyttelse.

Design:

Designbeskyttelse omfatter et produkts ydre fremtoning. Designet skal være nyt og have individuelt karakter. Man skal søge om beskyttelse efter designlovens regler.

Der kan ofte være tale om, at en rettighed, der kan designbeskyttes også er ophavsretlig beskyttet.

Varemærker:

Varemærkeretten beskytter forretningskendetegn, som erhvervsdrivende anvender overfor markedet. Der kan være tale om ord og tegn, der kan fremstilles grafisk og som anvendes til at adskille den pågældende virksomheds produkt eller tjenesteydelse fra andre virksomheders.

Varemærker opnår beskyttelse både ved ibrugtagning og ved registrering. Der er som sådan ikke noget krav til længden af brugen i tidsmæssig henseende. Man kan faktisk få en varemærkeret efter bare 1 dags brug.

Der kan for mange virksomheder være tale om rettigheder med en værdi af betydelig størrelse.

Vil du vide mere? Så kontakt..

Tine Blach Ladefoged

Tine Blach Ladefoged

Advokat, partner