horstmann-advokater-viborg-8.jpg

Lov om ansættelsesklausuler pr. 1. januar 2016

Kan man fortsat indgå aftaler om konkurrence-, kunde- og jobklausuler?

LOV OM ANSÆTTELSESKLAUSULER – ET OVEBLIK

Den 1. januar 2016 trådte lov om ansættelsesklausuler i kraft

Formålet med loven er at begrænse arbejdsgivers brug af konkurrence-, kunde- og jobklausuler. Alle regler vedrørende disse klausuler samles herefter i Lov om ansættelsesklausuler (L 2015-12-15 nr. 1565)

Loven omfatter klausuler indgået den 1. januar 2016 eller senere, og de ”gamle” regler finder anvendelse på klausuler indgået før dette tidspunkt.

Konkurrence- og kundeklausuler

En konkurrenceklausul er en aftale om, at lønmodtageren efter fratrædelse ikke må drive forretning eller anden virksomhed af en bestemt type eller tage ansættelse i en sådan, mens en kundeklausul er en aftale om, at lønmodtageren efter fratrædelse ikke må tage ansættelse hos eller have erhvervsmæssig kontakt til den tidligere arbejdsgivers kunder og forretningsmæssige forbindelser.

Efter lovens ikrafttræden kan konkurrenceklausuler kun indgås med lønmodtagere, der har en ”helt særlig betroet” stilling. F.eks. lønmodtagere, der er i kontakt med følsomme oplysninger om virksomhedens økonomi, erhvervshemmeligheder eller lignende. Derudover har arbejdsgiveren pligt til skriftligt at udarbejde en beskrivelse af, hvilke forhold der gør en konkurrenceklausul påkrævet.

En kundeklausul kan kun omfatte kunder, som lønmodtageren har været i forretningsmæssig forbindelse med inden for de seneste 12 måneder før opsigelses- eller afskedigelsestidspunktet, og lønmodtageren skal i forbindelse med egen opsigelse eller ved afskedigelse, have udleveret en liste over de kunder klausulen omfatter.

For både konkurrence- og kundeklausuler gælder det, at de først kan træde i kraft efter, at lønmodtageren har været ansat i 6 måneder og kan maksimalt have en varighed på 12 måneder efter ansættelsesforholdets ophør.

Kompensationen for klausulerne reguleres, således at den skal udgøre minimum 40 % eller 60 % af lønnen pr. måned afhængig af klausulens varighed.

Får lønmodtageren i perioden andet passende arbejde nedsættes kompensationen fra den 3. måned til 16 % eller 24 % ligeledes afhængig af klausulens varighed. Desuden skal de første 2 måneders kompensation udbetales som et engangsbeløb.

Såfremt en lønmodtager i samme tidsrum er forpligtet af både en konkurrence- og kundeklausul er der tale om en såkaldt kombineret ansættelsesklausul, og lønmodtageren kan i så fald ikke forpligtes i mere end 6 måneder.

Jobklausuler

En jobklausul er en aftale som arbejdsgiver indgår med andre virksomheder, om at de ikke må ansætte lønmodtageren.

Indgåelse af sådanne klausuler forbydes helt, dog ikke aftaler i forbindelse med virksomhedsoverdragelse og vikaransættelse.

Vil du vide mere? Så kontakt..

Jørgen Horstmann - Advokat, partner

Jørgen Horstmann

Advokat, partner

Tine Blach Ladefoged

Tine Blach Ladefoged

Advokat, partner